Gebruikersnaam/wachtwoord vergeten?  
Image is not available
Slider
Slider
Image is not available
Slider
Slider

Dinsdag 19 november 2013

Het sturen op integriteit & corruptiebestrijding.

Paul Arlman, voorzitter van het bestuur van Transparency International Nederland zal samen met ons ingaan op het ‘Exporting Corruption progress Report 2013’ dat Transparency International op 8 oktober jl. gepubliceerde. Ook zal Paul een toelichting geven op het rapport 'Kijken in de Spiegel - aanbevelingen voor een beter pensioenbestuur' dat TI deze zomer heeft gepubliceerd.

Van deze bijeenkomst is geen presentatie beschikbaar


Dinsdag 4 juni 2013

De VCO-bijeenkomst op dinsdag 4 juni staat in het teken van de ontwikkeling van een mondiale ISO guidance on compliance* in relatie tot compliance management binnen de diverse bedrijfstakken.

Het thema van de paneldiscussie  is: “ISO norm on Compliance” – Mogelijk, nuttig of ballast?"

Dit mede als kickoff van een "VCO nieuwe stijl" dat nu openstaat voor alle compliance professionals in Nederland.
De VCO is namens de  leden actief in de NEN Commissie on Compliance. Door deelname wil de VCO inzicht verkrijgen in de ideeën die leven onder de in Nederland werkzame Compliance professionals in de verschillende sectoren.

Als inleiding tot de paneldiscussie/rondetafelgesprek zal de heer Hortensius (secretaris NEN Commissie on Compliance) de hoofdlijnen van de (concept) ISO-richtlijn uiteenzetten.

Door middel van een actieve discussie met panel en zaal zal vervolgens worden bezien of het mogelijk is om algemene referentiekaders (componenten kenmerken) voor compliance-management aan te geven en te bezien of en zo ja hoe deze dan kunnen fungeren als kader voor de ontwikkeling van een ISO-richtlijn. In het panel, bestaande uit ervaren Compliance professionals werkzaam in diverse sectoren, zullen in ieder geval deelnemen: Frank Schonewille werkzaam bij Enexis (energie), Aldo Kroon, Practive (zelfstandig adviseur met uitgebreide ervaring in financiële sector) en Herman Sietses werkzaam bij Euronext (effectenbeurs).

De stellingen zijn:

  • Ontwikkeling (algemene) ISO norm – mogelijk, nuttig of ballast?
  • Bestaat er een algemene deler voor compliance management die als uitgangspunt moet kunnen dienen voor een ISO norm?
  • Wat is de bijdrage van de compliance professional aan de doelstelling van het bedrijf

Voor leden van de VCO zijn de presentaties - na inloggen - beschikbaar.
{rsfiles path="Presentaties bijeenkomsten/2013/Dick Hortensius-VCO 20130604_NEN-def.pdf"}
{rsfiles path="Presentaties bijeenkomsten/2013/Aldo Kroon-NEN-final presentatie VCO.pdf"}


Dinsdag 16 april 2013

Compliance: daar waar het hardst nodig is, is het minst mogelijk!

Prof. Dr. Leen Paape zal hierbij specifiek ingaan op de belangrijkste factoren voor een effectief risico management systeem en de rol van compliance daarin.
Hij zal tevens ingaan op de menselijke beperkingen en aangeven dat we niet snel zullen leren van de ervaringen uit het verleden. Het goede nieuws is dat als we ons die beperkingen realiseren, we als Compliance Officer daar toch ons voordeel mee kunnen doen.

Prof. Dr. Leen Paape RA RO CIA is Dean van Nyenrode Business Universiteit en lid van het College van Bestuur. Hij is een veel gevraagd spreker en publiceert op het gebied van governance, auditing en risk management.
Enterprise Risk Management
Hoewel de oorsprong van Enterprise Risk Management (ERM) bij financiële instellingen en verzekeraars ligt, doet in zekere zin elke organisatie aan risicomanagement.
Het wordt alleen niet altijd zo genoemd. Overal in de organisatie worden processen beheerst. Voorbeelden van beheerssystemen zijn planning- en controlesystematiek, administratieve organisatie en interne controle.
Het verschil is dat Enterprise Risk Management een expliciete risicoanalyse de basis is van de managementagenda en het inrichten van interne beheerssystemen. Inzicht in risico’s helpt een onderneming om een gunstigere verhouding tussen risico en opbrengsten te verkrijgen.
Paape studeerde aan de Koninklijke Militaire Academie en voltooide daarna de NIVRA-opleiding.
Sinds 1988 verzorgt hij onderwijs op het vakgebied van de Bestuurlijke Informatieverzorging en van 1996 tot 2007 was hij Program Director Internal/Operational Auditing aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
In 2007 werd hij benoemd tot hoogleraar aan Nyenrode. Eerder was hij executive director van Protivity Indepent Risk Consulting en partner van PricewaterhouseCoopers Advisory.

Voor leden van de VCO zijn de presentaties - na inloggen - beschikbaar.
{rsfiles path="Presentaties bijeenkomsten/2013/Prof. Dr. Leen Paape Presentatie VCO 16 april 2013.pdf"}


Dinsdag 26 februari 2013

Paneldiscussie - Verbreding van de VCO: kruisbestuiving Compliance Officers binnen & buiten de financiële sector

Sylvie Bleker – Van Eyk, Chief Compliance Officer Ballast-Nedam & Programmadirecteur en kerndocent van de VU opleiding Compliance & Integriteit Management
Jan Cuppen, Manager Compliance Essent
Joost Montens, Senior Compliance Lead EMEA
Na een formeel deel van de ledenbijeenkomst over de statutenwijziging, hebben wij Sylvie Bleker-Van Eyk, Jan Cuppen en Joost Montens bereid gevonden met ons in gesprek te gaan over de betekenis van deze verbreding van de VCO. Zij zullen hun visie delen over compliance management in hun eigen praktijk, maar ook een uitspraak doen over de betekenis van een kruisbestuiving tussen Compliance Officers werkzaam binnen en buiten de financiële sector. Wat kunnen we van elkaar leren? Als de kern van compliance ligt in gedrag, wat zijn dan de meest relevante verschillen? Of, zijn de praktijkvraagstukken eigenlijk wel zo verschillend? Wat kunnen we leren van elkaars kennis over risicomanagement en soft controls? Is het toezicht buiten de financiële sector wel zo anders? Ook mogelijkheden vanuit opleidings- en carrière perspectief zullen in de discussie aan bod komen.

Specifieke vragen
Mocht u nu al zelf specifieke vragen hebben die u graag door de panelleden aan bod wilt laten komen, wil ik u uitnodigen deze per e-mail aan het secretariaat te sturen.

Voor leden van de VCO zijn de presentaties - na inloggen - beschikbaar.
 

Geacht VCO-lid,

Tijdens de ledenvergadering op 26 februari, waarbij de statutenwijziging wordt behandeld, is er ook een paneldiscussie Verbreding van de VCO: kruisbestuiving Compliance Officers binnen & buiten de financiële sector.

U kunt niet aanwezig zijn maar u wilt wel stemmen
Uw mening over de statutenwijziging is uiteraard zeer belangrijk. Ook als u niet bij de behandeling en stemming aanwezig kunt zijn, kunt u wel stemmen.
U kunt uw stem bij volmacht door een aanwezig lid laten uitbrengen. Onderstaande tekst, voorzien van uw handtekening kan dan overlegd worden.

 
________________________________________
Bij deze machtig ik, - uw naam - , - naam aanwezig lid - om namens mij tijdens de algemene vergadering op dinsdag 26 februari 2013 - 16.00 uur, te stemmen.

Ik ben voor / tegen de statutenwijziging.
Uw handtekening
________________________________________

Het thema voor de bijeenkomst is:
Verbreding van de VCO: kruisbestuiving Compliance Officers binnen & buiten de financiële sector
 
Voorstel aan de leden tot statutenwijziging – volledig voorstel met toelichting volgt spoedig separaat
 
Dinsdag 26 februari wordt een belangrijke ledenbijeenkomst. Het bestuur van de VCO zal tijdens deze ledenvergadering een voorstel tot statutenwijziging aan de leden voorleggen. De statutenwijziging beoogt ruimte te geven voor verbreding van de VCO en daarmee een ieder die zich beroepsmatig of bedrijfsmatig met het compliance vak bezighoudt de mogelijkheid te geven lid te worden van de vereniging.
 
Met de verbreding beogen we een waardevolle kruisbestuiving over sectoren heen te bewerkstelligen. Verbreding betekent uitwisseling van kennis op het gebied van compliance- en integriteitsmanagement, maar ook de mogelijkheid om meer inhoudelijk ervaring uitwisselen over onderwerpen die relevant zijn voor alle of meerdere sectoren. Integriteitsmanagement en regelgeving inzake fraude en corruptie, of sanctieregelgeving bijvoorbeeld.
 
Paneldiscussie - Verbreding van de VCO: kruisbestuiving Compliance Officers binnen & buiten de financiële sector

Sylvie Bleker – Van Eyk, Chief Compliance Officer Ballast-Nedam & Programmadirecteur en kerndocent van de VU opleiding Compliance & Integriteit Management
Jan Cuppen, Manager Compliance Essent
Joost Montens, Senior Compliance Lead EMEA
Na een formeel deel van de ledenbijeenkomst over de statutenwijziging, hebben wij Sylvie Bleker-Van Eyk, Jan Cuppen en Joost Montens bereid gevonden met ons in gesprek te gaan over de betekenis van deze verbreding van de VCO. Zij zullen hun visie delen over compliance management in hun eigen praktijk, maar ook een uitspraak doen over de betekenis van een kruisbestuiving tussen Compliance Officers werkzaam binnen en buiten de financiële sector. Wat kunnen we van elkaar leren? Als de kern van compliance ligt in gedrag, wat zijn dan de meest relevante verschillen? Of, zijn de praktijkvraagstukken eigenlijk wel zo verschillend? Wat kunnen we leren van elkaars kennis over risicomanagement en soft controls? Is het toezicht buiten de financiële sector wel zo anders? Ook mogelijkheden vanuit opleidings- en carrière perspectief zullen in de discussie aan bod komen.

Specifieke vragen
Mocht u nu al zelf specifieke vragen hebben die u graag door de panelleden aan bod wilt laten komen, wil ik u uitnodigen deze per e-mail aan het secretariaat te sturen. Contact
Inschrijven
U kunt zich voor deze bijeenkomst opgeven door HIER te klikken of onderstaande link in uw browser te plakken. (U moet wel inloggen om in te kunnen schrijven